Jednoosobowa działalność gospodarcza to według przepisów Ustawy prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 roku „zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły„.

Kluczowym znaczeniem w identyfikacji jednoosobowej działalności gospodarczej jest ponoszenie bezpośredniego ryzyka z nią związanego.

Co zatem w sytuacji, gdy osoba prowadząca taką działalność umiera, co dzieje się chociażby z osobami przez nią zatrudnionymi? Firma jednoosobowa bowiem jest nierozerwalnie związana z osobą przedsiębiorcy.

Skutki dla pracownika związane ze śmiercią pracodawcy reguluje art. 63(2) kp. Zgodnie z § 1 powoływanego przepisu wskazano, że umowa o pracę z pracownikiem wygasa z mocy prawa w dniu śmieci pracodawcy.

Ustawodawca przewidział również wyjątki, kiedy nie dochodzi do automatycznego wygaśnięcia stosunku pracy na skutek śmierci przedsiębiorcy. Ma to miejsce m.in. w przypadku ustanowienia zarządu sukcesyjnego, zgodnie z Ustawą z dnia 5 lipca 2018 roku o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

Celem wprowadzenia przywołanej instytucji jest zapewnienie kontynuacji działalności firmy do czasu zakończenia formalności spadkowych.

Aby zapewnić ciągłość prowadzenia biznesu po śmierci przedsiębiorcy, zarząd sukcesyjny będzie mógł ustanowić sam przedsiębiorca przed śmiercią w drodze wskazania zarządcy sukcesyjnego albo osoby bliskie w stosunku do zmarłego przedsiębiorcy.

Zarządcę sukcesyjnego należy powołać w terminie 2 miesięcy od śmierci pracodawcy, po upływie tego terminu bowiem uprawnienie do jego powołania wygasa. Jeżeli nie dojdzie do ustanowienia zarządcy sukcesyjnego, umowy o pracę wygasną z dniem wygaśnięcia tego uprawnienia, o ile strony nie uzgodniły wcześniejszego terminu ich rozwiązania. Porozumienie o kontynuacji umowy o pracę może zawrzeć również zarządca sukcesyjny po powołaniu go w trybie określonym w ustawie o zarządzie sukcesyjnym i przed upływem 30 dni od dnia śmierci pracodawcy. W takim wypadku stosunek pracy będzie kontynuowany do czasu wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego. Wówczas umowy o pracę wygasają z dniem wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego, chyba, że wcześniej nastąpiło przejęcie pracownika przez nowego pracodawcę w trybie art. 23(1) kp.

Należy zwrócić uwagę, że pracownikom, którym umowy wygasły, przysługuje uprawnienie do otrzymania odszkodowania w wysokości przysługującego im wynagrodzenia za pracę za okres wypowiedzenia określony według przepisów Kodeksu pracy.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej w zakresie poruszonego zagadnienia lub innych kwestii związanych ze stosunkiem pracy, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: kancelaria@milegal.pl lub pod numerami telefonu +48 502-209-344, 664-437-590.

Kancelaria Prawna Grodzisk Mazowiecki Iwona Pająk Okoń

r.pr. Iwona Pająk-Okoń