Twój problem, to
nasze wyzwanie

2022 orły prawa milegal kancelaria
MILEGAL kancelaria

M.I.Legal

kancelaria prawna

Prawo karne

Praktyka Kancelarii w zakresie wykroczeń i przestępstw obejmuje w szczególności:

 • prowadzenie spraw pokrzywdzonych i podejrzanych w postępowaniu przygotowawczym przed organami ścigania,
 • reprezentację w postępowaniach sądowych,
 • sporządzanie pism procesowych w tym odpowiedzi na akt oskarżenia, wniosków dowodowych, prywatnego aktu oskarżenia, zażalenia, apelacji.

Prawo rodzinne

Posiadamy doświadczenie w doradztwie oraz prowadzeniu spraw rodzinnych, w szczególności o:

 • rozwód i separację,
  alimenty,
 • podział majątku wspólnego,
  uregulowanie kontaktów z dziećmi,
  pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
  oraz spraw w zakresie odpowiedzialności karnej nieletnich.

Ochrona Danych Osobowych

Doradzamy w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych. Pomagamy wdrożyć niezbędne procedury oraz dokumentację wymaganą RODO, czyli Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W ramach praktyki zapewniamy oczywiście także bieżące doradztwo z zakresu ochrony danych osobowych oraz reprezentację przed UODO i innymi organami.

Prawo administracyjne

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych, w szczególności w zakresie:

 • sporządzania odwołań od decyzji organów administracji państwowej i samorządowej,
 • sporządzania wniosków o wznowienie postępowania administracyjnego,
 • przygotowania wniosków w zakresie stwierdzenia nieważności decyzji,
 • skargi do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych
 • skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Prawo Zamówień Publicznych

Zajmujemy się szeroko rozumianym doradztwem prawnym zarówno na rzecz Wykonawców, jak też Zamawiających, na wszystkich etapach postępowań o udzielenie zamówień publicznych, a także w trakcie realizacji umów zawartych w wyniku przeprowadzonych zamówień publicznych.

Odszkodowania i upadłość konsumencka

Udzielamy pomocy przy uzyskaniu należnego odszkodowania w sprawach majątkowych i niemajątkowych od zakładów ubezpieczeń i podmiotów zobowiązanych – również na etapie przedsądowym.

Zapewniamy merytoryczne wsparcie i reprezentację w sprawach o zadośćuczynienie, odszkodowanie oraz otrzymanie renty za poniesienie uszczerbku na zdrowiu oraz w przypadku śmierci osoby bliskiej.

Oferujemy również pomoc przy sporządzaniu wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz reprezentacji w postępowaniu upadłościowym przed sądem.

Prawo cywilne

Oferujemy naszym Klientom wiedzę oraz doświadczenie z zakresu prawa cywilnego, w szczególności:

 • dochodzenie odszkodowań za wyrządzoną szkodę i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę;
 • dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania;
 • sprawy majątkowe (podział majątku, zniesienie współwłasności, zasiedzenia)
 • sprawy spadkowe (testamenty, darowizny, zachowki, dział spadku)
  sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów cywilnoprawnych;
  ochrona dóbr osobistych;
  powództwa przeciwegzekucyjne, przygotowywanie wezwań do zapłaty, prowadzenie negocjacji z dłużnikami w celu zawarcia ugody, powództwa o zapłatę;
  ustalenie istnienia bądź nieistnienia stosunku prawnego;

Prawo gospodarcze

Zapewniamy kompleksową obsługę spółek prawa handlowego. Wspieramy w wyborze optymalnej formy organizacyjno-prawnej, sporządzeniu umowy spółki lub statutu oraz rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Oferujemy możliwość stałej obsługi prawnej i doradztwa w zakresie bieżącego funkcjonowania podmiotu gospodarczego oraz jednorazowej reprezentacji w poszczególnych sprawach.  

W szczególności oferujemy:

 • kompleksowe doradztwo prawne w zakresie tworzenia koncepcji, przygotowywania, opiniowania oraz negocjowania wszelkiego rodzaju kontraktów w obrocie gospodarczym (umowy, porozumienia, listy intencyjne);
 • przygotowanie dokumentacji i realizacja zabezpieczenia transakcji handlowych (gwarancje bankowe, zastawy, weksle, przewłaszczenia na zabezpieczenie, hipoteki, poręczenia, itp.);
 • przygotowanie strategii dla rozwiązywania sporów powstałych na tle zawierania, wykonywania lub zakończenia umów;
 • reprezentacja w sprawach spornych związanych z dochodzeniem roszczeń z tytułu umów na drodze negocjacji, mediacji i arbitrażu;
 • reprezentacja i zastępstwo procesowe w sporach sądowych związanych z dochodzeniem roszczeń z tytułu umów,
 • przygotowywanie umów spółek, uchwał organów kolegialnych spółek oraz dokumentów związanych z funkcjonowaniem spółek;
 • przekształcanie spółek, podział, połączenie, rozwiązanie, likwidacja;
  postępowania związane z zamówieniami publicznymi, przetargami;
 • reprezentowanie przedsiębiorstw w negocjacjach i rokowaniach z kontrahentami;
 • połączeń, fuzji, przejęć, sprzedaży, zakładania oraz likwidacji, zmiany formy prawnej spółki.

Prawo Pracy

Udzielamy pomocy prawnej wszystkim stronom sporów zarówno pracodawcom jak i pracownikom.

Praktyka Kancelarii w zakresie stosunków pracowniczych obejmuje:

 • udzielanie porad prawnych,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • sporządzanie aktów prawnych praw pracy m.in. umów o pracę, regulaminów wynagradzania, regulaminów pracy, regulaminów premii i nagród, umów o zakazie konkurencji, umów dotyczących podnoszenia kwalifikacji zawodowych, układów zbiorowych,
 • reprezentację pracowników i pracodawców w postępowaniach sądowych w sprawach dotyczących m.in. wypowiedzeń umowy o pracę, zwolnień dyscyplinarnych, zapłaty wynagrodzenia za nadgodziny, kar porządkowych, odpraw pracowniczych, mobbingu i dyskryminacji, nagród i premii pracowniczych, zakazu konkurencji, odszkodowań i zadośćuczynień za wypadki przy pracy.

Rozwój gospodarczy, cywilizacyjny oraz społeczny, który obserwujemy w Polsce od 1989 roku, tj. od upadku poprzedniego, scentralizowanego systemu gospodarczego, oparty jest na wolnorynkowych mechanizmach stymulujących przedsiębiorczość, innowacyjność i rozwój. Zmiana systemu w konsekwencji niesie za sobą możliwość, a tak naprawdę konieczność, codziennego dokonywania transakcji biznesowych w różnych aspektach życia codziennego. Poczynając od umów na prowadzenia konta w banku, umów ubezpieczeniowych, przez umowy, które (w niektórych przypadkach) zawieramy często nieświadomie „klikając” kolejno wyskakujące okienka na stronach internetowych. Wszystkie zawierane transakcje określają warunki i obowiązki Stron, które zazwyczaj w sytuacjach spornych, mają fundamentalne znaczenie i mogą powodować negatywne dla nas konsekwencje.

Rozwój świadomości społecznej i gospodarczej w aspekcie zawieranych transakcji powoduje, że zapotrzebowanie na usługi prawne staje się z roku na rok coraz bardziej powszechne.

Kancelaria prawna M.I.Legal, M.Zjawińska, I.Pająk-Okoń s.c. powstała w celu wspierania swoich klientów we wszystkich aspektach prawnych towarzyszących życiu codziennemu, zaczynając od:

 • prawa gospodarczego

 • prawa cywilnego

 • prawa administracyjnego

 • prawa zamówień publicznych

 • prawa pracy

 • odszkodowań

 • upadłości konsumenckiej

 • prawa karnego

 • prawa rodzinnego

 • ochrony danych osobowych

Swoje usługi kierujemy zarówno do podmiotów gospodarczych, jak i do osób fizycznych.

 

Kontakt

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu nawiązania ze mną kontaktu, w tym udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Zostałem poinformowany, że wyrażenie zgody jest dobrowolne i mogę ją w każdej chwili odwołać za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres: kancelaria@milegal.pl
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Kancelaria Prawna M.I.Legal M.Zjawińska, I.Pająk-Okoń s.c. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Sienkiewicza 2 lok.12, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, e-mail: kancelaria@milegal.pl („Kancelaria”)

2. Kancelaria będzie przetwarzać Pana/Pani dane osobowe wyłącznie w celu nawiązania kontaktu i odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Pana/Pani zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do tego, by odpowiedzieć na złożone przez Pana/Panią zapytanie.

4. Pana/Pani dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie lub do czasu cofnięcia zgody, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

5. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych w ww. celach, Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Kancelarią na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania Pani/Pana lub do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Pani/Pana.

7. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do Pana/Pani danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, ze cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Kancelarię Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym wobec Kancelarii w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Grodzisk Mazowiecki

ul. Sienkiewicz 2 lok. 12, 05-825

tel.:

664 437 590 / 502 209 344

e-mail

mzjawinska@milegal.pl / ipajak-okon@milegal.pl