Tak, bowiem do głównych zalet mediacji należą:

  • zakończenie sporu w sposób, z którego obie strony mogą być w większym lub mniejszym stopniu zadowolone,
  • relatywnie niskie koszty w porównaniu do kosztów postępowania sądowego (wynagrodzenie dla mediatora i wynajem sali do przeprowadzenia mediacji obejmującej często nie więcej niż jedną lub kilka sesji trwających nie dłużej niż dwie godziny każda),
  • krótki czas trwania postępowania mediacyjnego, zwłaszcza w porównaniu z postępowaniem sądowym i arbitrażowym,
  • wypracowanie stanowiska satysfakcjonującego obie strony.

Mediacja to alternatywny sposób rozwiązywania sporów dla takich postępowań jak arbitraż czy sąd. Jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu, w której strony, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia. Zastosowanie mediacji jest możliwe we wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody. Przedmiotem mediacji mogą być na przykład sprawy o zapłatę, zniesienie współwłasności, podział majątku dorobkowego, dział spadku oraz sprawy rodzinne (o rozwód, separację, ustalenie kontaktów z dzieckiem), sprawy pracownicze, rozwiązanie lub niewykonanie umowy, a także sprawy karne.

Mediacja jest postępowaniem dobrowolnym, co oznacza, że na każdym jej etapie strona może z niej zrezygnować bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji. Jest poufne, co oznacza, że każda ze stron jak i mediator mają obowiązek zachować w tajemnicy wszystkie informacje uzyskane w postępowaniu mediacyjnym.

Rolą mediatora jako osoby bezstronnej i niezaangażowanej w konflikt stron, jest pomoc w wypracowaniu satysfakcjonującego strony porozumienia. Mediator nie ocenia i nie doradza.

Samo postępowanie odbywa się w warunkach przyjaznych dla stron, spotkania nie są rejestrowane.

Korzyści z mediacji.

Mediacja stwarza stronom szansę na samodzielne, szybkie i tanie rozwiązanie ich sporu w formie polubownego porozumienia. Ponadto pozwala na utrzymanie wzajemnych relacji, umożliwia zachowanie korzystnego wizerunku. Mediacja sprzyja obniżeniu poziomu negatywnych emocji oraz zrozumieniu potrzeb własnych i drugiej strony, a przez to zmniejsza obciążenie psychiczne związane z sytuacją konfliktową.

Jak sprawa trafia do mediacji?

Mediacja może być prowadzona przed wniesieniem sprawy do sądu (mediacja pozasądowa), albo po wszczęciu postępowania – na podstawie postanowienia sądu (mediacja sądowa).

W każdym przypadku warunkiem prowadzenia mediacji jest zgoda stron.

Jak długo może trwać mediacja?

Postępowanie mediacyjne, do którego doszło na podstawie postanowienia sądu (mediacja sądowa) nie powinno trwać dłużej niż trzy miesiące. Na zgodny wniosek stron lub z innych ważnych powodów termin ten może ulec przedłużeniu, jeśli będzie to sprzyjać ugodowemu zakończeniu sprawy.

W jaki sposób może zakończyć się mediacja?

Mediacja może zakończyć się zawarciem wspólnie wypracowanej ugody, którą podpisują strony. Jeżeli strony zawarły ugodę przed mediatorem, ugodę zamieszcza się w protokole lub załącza się do niego.

W przypadku mediacji ze skierowania sądu oraz w przypadku mediacji pozasądowej i wystąpienia przez stronę do sądu z wnioskiem o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem, mediator składa protokół w sądzie. Zatwierdzona przez sąd ugoda ma moc prawną ugody zawartej przed sądem i kończy postępowanie.

Sąd jednak nie zatwierdzi ugody w całości lub w części, w przypadku, gdy ugoda jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa, a także gdy jest niezrozumiała lub zawiera sprzeczności.

Jeżeli ugoda, której nadano klauzulę wykonalności nie została wykonana, można skierować jej wykonanie do egzekucji komorniczej.

Koszt mediacji.

Koszty mediacji to wynagrodzenie mediatora i zwrot wydatków związanych z przeprowadzeniem postępowania mediacyjnego, obciążają one obie strony, co do zasady w równych częściach, chyba że strony uzgodnią inny podział kosztów.

W procesie mediacyjnym ważne są predyspozycje i umiejętności mediatora w pośredniczeniu między ludźmi będącymi w konflikcie, jak również wiedza i narzędzia w przedmiocie prowadzenia samego postępowania mediacyjnego.

Do takich osób zaliczają się prawnicy naszej kancelarii

W przypadku jakichkolwiek pytań w zakresie mediacji bądź potrzeby skorzystania z mediatora zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: kancelaria@milegal.pl lub pod numerem telefonu +48 502-209-344.

Kancelaria Prawna Grodzisk Mazowiecki Iwona Pająk Okoń

r.pr. Iwona Pająk-Okoń