Temat o tyle ważny, gdyż znacznie pogarsza sytuacje skazanych, którzy chcieliby z instytucji kary łącznej skorzystać. Komplikuje również proces orzekania, gdyż przywraca przepisy sprzed 2015 roku, co do których występowało wiele wątpliwości i zapytań m.in. do Sądu Najwyższego.

W praktyce oznacza to, że prawomocne orzeczenia, które zostały wydane po 24 grudnia 2020 roku, będą rozpatrywane przez Sądy na „nowych – starych” zasadach, brak będzie  podstaw do łączenia kar m.in. z wcześniej orzeczoną karą łączną oraz innymi karami które dotychczas podlegały łączeniu. 

Zmiany o których mowa powyżej ustawodawca wprowadził  „tarczą 4.0” przywracając zasady łączenia kar jakie były stosowane do 30.06 2015 roku. 

Od 01.07.2015 roku do 24 czerwca 2020 roku podstawą orzeczenia kary łącznej była każda kolejna orzeczona kara tzw. „kara łączna krocząca” tj. łączenia wszystkich podlegających wykonaniu kar i kar łącznych orzekanych wobec sprawcy z kolejnymi karami orzekanymi za nowe przestępstwa. 

Problematyczna staje się też weryfikacja który stan prawny należy zastosować w przypadku, gdy część kar podlegających łączeniu wydanych zostało przed 24 grudnia 2020 roku.

Rozróżnić należy trzy stany prawne regulujące karę łączne:

  • stan prawny do 30.06.2015 roku
  • stan prawny od 01.07.2015 roku do 24 grudnia 2020 r.
  • stan prawny wprowadzony tarczą 4.0 po 24 grudnia 2020 r.

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich powrót do poprzednich rozwiązań dotyczących kary łącznej stanowi przejście z konstrukcji zbiegu kar i kar łącznych do konstrukcji realnego właściwego zbiegu przestępstw, jako podstawy wymiaru kary łącznej. Ponadto problematyka kary łącznej nie łączy się w żaden sposób z walką z epidemią jak wynikało z uzasadnienia przedmiotowych zmian.

Przeczytaj również 
https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-marcin-wiacek-przepisy-kara-laczna-tarcza4.0-niesprawiedliweAdwokat Martyną Zjawińska